امروز : ۱ اسفند ۱۳۹۵         ۲۳ جمادی الاول ۱۴۳۸          ۱۹ فوریه ۲۰۱۷          ساعت بوقت تهران : ۱۰:۰۷ بعد از ظهر
کلید واژه ها
کلید واژه=> درماتوفيت
بررسی آلودگی های قارچی در استخرهای سرپوشیدهی شهر زنجان در سال 1382 - [لینک در مدلیب]
بررسی آلودگی های قارچی در استخرهای سرپوشیدهی شهر زنجان در سال 1382 - [لینک در مدلیب]
بررسی آلودگی های قارچی در استخرهای سرپوشیدهی شهر زنجان در سال 1382 - [لینک در مدلیب]
بررسی اثر پوست سبز گردو در جلوگیری از رشد قارچ های میکروسپوروم کانیس، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس، اپیدرموفایتون فلوکوزوم، آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس به روش Broth Dilution - [لینک در مدلیب]
بررسی اثر پوست سبز گردو در جلوگیری از رشد قارچ های میکروسپوروم کانیس، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس، اپیدرموفایتون فلوکوزوم، آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس به روش Broth Dilution - [لینک در مدلیب]
بررسی اثر مهاری مخلوط کلرید مس و 8-هیدروکسی کینولین بر - [لینک در مدلیب]
بررسی اثر مهاری مخلوط کلرید مس و 8-هیدروکسی کینولین بر - [لینک در مدلیب]
بررسی اثر مهاری مخلوط کلرید مس و 8-هیدروکسی کینولین بر - [لینک در مدلیب]
بررسی درماتوفیتوزیس در مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینا قزوین؛ 83-1382 - [لینک در مدلیب]
بررسی درماتوفیتوزیس در مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینا قزوین؛ 83-1382 - [لینک در مدلیب]
بررسی درماتوفیتوزیس در مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینا قزوین؛ 83-1382 - [لینک در مدلیب]
بررسی مولکولی ژن تولید کننده پروتئین فاز گرمایی 60 کیلو دالتونی در قارچ بیماری زای میکروسپوروم کنیس - [لینک در مدلیب]
بررسی مولکولی ژن تولید کننده پروتئین فاز گرمایی 60 کیلو دالتونی در قارچ بیماری زای میکروسپوروم کنیس - [لینک در مدلیب]
بررسی مولکولی ژن تولید کننده پروتئین فاز گرمایی 60 کیلو دالتونی در قارچ بیماری زای میکروسپوروم کنیس - [لینک در مدلیب]
بررسی و جداسازی درماتوفیت های خاک دوست و قارچهای کراتین دوست از خاک 16 شهر و روستای استان اصفهان - [لینک در مدلیب]
بررسی و جداسازی درماتوفیت های خاک دوست و قارچهای کراتین دوست از خاک 16 شهر و روستای استان اصفهان - [لینک در مدلیب]
بررسی و جداسازی درماتوفیت های خاک دوست و قارچهای کراتین دوست از خاک 16 شهر و روستای استان اصفهان - [لینک در مدلیب]
مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم (پروپولیس) حاصل از کندوهای زنبور عسل آذربایجان غربی علیه رشد قارچ¬های درماتوفیت و غیر درماتوفیت و آنالیز ترکیبات سازنده آن با روش GC-MS - [لینک در مدلیب]
مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم (پروپولیس) حاصل از کندوهای زنبور عسل آذربایجان غربی علیه رشد قارچ¬های درماتوفیت و غیر درماتوفیت و آنالیز ترکیبات سازنده آن با روش GC-MS - [لینک در مدلیب]
مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم (پروپولیس) حاصل از کندوهای زنبور عسل آذربایجان غربی علیه رشد قارچ¬های درماتوفیت و غیر درماتوفیت و آنالیز ترکیبات سازنده آن با روش GC-MS - [لینک در مدلیب]
ساسان رضائی
دیـویـد یـاشـارال
آریو جهانگیرنژاد
بهروز نعیمی
پروانه عدیمی
حسن جهانی هاشمی
حسین حمزهای
حمید بدلی
داوود كشاورز
رضا كچوئی
سمیرا ابراهیم زاده
سوگل كیوانی
سیدعلی اصغر سفیدگر
سیدمحسن رضوانی
عباسعلی نوریان
عبدالغفار اونق
غلام رضا امین
فتح اله فلاحیان
فریده زینی
فیروزه سلامت